Ledningssystemets omfattning

Ledningssystemets omfattning

Hi5 är ett företag som arbetar efter tydliga riktlinjer för att styra och följa upp det systematiska arbetet inom områdena kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö och är certifierade för respektive standard enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och OHSAS 18001.

Vårt ledningssystem omfattar 5 High Innovations AB och 5 High Innovations Norrbotten AB och täcker bolagens samtliga arbetsprocesser, all information och alla IT-stöd som nyttjas inom företagen och inom ramen för avtalade åtaganden mot våra kunder.

Ständig förbättring

Ledningssystemet ska vara ett hjälpmedel i verksamheten för att kunna nå uppsatta mål samt upprätthålla och följa fastställda policys, arbetsprocesser och rutiner samt aktivt bidra till företagens arbete med ständiga förbättringar.

Hi5 arbetar strategiskt med alla sina intressenter. Det innebär att vi utvärderar våra leverantörer regelbundet och premierar de som kan visa på ett systematiskt ledningssystemsarbete på dessa områden.

Mer information