Så hanterar vi dina personuppgifter

Allmänt om vårt personuppgiftansvar

5 High Innovations AB med organisationsnummer 516404-4405 och dotterbolaget 5 High Innovations Norrbotten AB med organisationsnummer 556973-4352, nedan kallat ”Hi5”, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (2016:679). Personuppgiftsansvarig är det bolag som du tecknat avtal med eller av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, titel, m.m. behandlas i Hi5s gemensamma kundregister. För behandling av dessa uppgifter är Hi5 med dotterbolag gemensamt personuppgiftsansvariga.

Till detta använder vi dina personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in om dig hanteras enligt de lagar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra avtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, framställa rättsliga anspråk och kundutskick. Vill du inte att dina uppgifter ska användas för utskick från oss så kan du anmäla det till oss på telefon 090-250 00.

Hi5 kommer att dela vissa personuppgifter mellan de två Hi5 bolagen för att kunna erbjuda samma service till dig från kontoren i Umeå och Luleå. I vissa fall kan det vara nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till företag och organisationer som Hi5 samarbetar med, inom eller utom EU/EES-området. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

Så här samlar vi in och lagrar uppgifterna

Personuppgifterna samlas in genom till exempel avtal, mail, webb och telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras och uppdateras med information från offentliga register.

Personuppgifterna lagras inom EU/EES. Dina uppgifter lagras bara så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra våra avtal mot dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem. Vi lagrar även dina personuppgifter som du lämnat till oss för att vi ska kunna ge dig pris på en tjänst, lösning eller produkt. Dessa uppgifter raderas efter ett år. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling.

Dina rättigheter till uppgifterna

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att göra det behöver vi din skriftliga begäran innehållande ditt namn och, i förekommande fall, ditt kundnummer. Underteckna begäran och skicka den till följande adress:

5 High Innovations AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Pendelgatan 2
904 22 Umeå

Vill du veta mer?

Image

Jonas Forsberg

Innesäljare, Kvalitetssamordnare, Säkerhetssamordnare, Miljösamordnare, Arbetsmiljösamordnare

090-250 10

Skicka epost