Så hanterar vi dina personuppgifter

Allmänt om vårt personuppgiftansvar

5 High Innovations AB samt 5 High Innovations Norrbotten AB med organisationsnummer 556618-5137, nedan kallat ”Hi5”, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (2016:679). Personuppgiftsansvarig är det bolag som du tecknat avtal med eller av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, titel, etc. behandlas i Hi5s gemensamma kundregister. För behandling av dessa uppgifter är Hi5 med dotterbolag gemensamt personuppgiftsansvariga.

Advania Sverige AB, org. nr. 556214-9996, kan även komma att behandla dina uppgifter.

Varför? Se Advania satsar i Norrland och förvärvar Hi5 – tillväxtresan fortsätter

För information kring hur Advania Sverige AB behandlar personuppgifter, se Integritetsinformation (advania.se)

Så hanterar vi dina personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in om dig hanteras enligt de lagar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra avtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, framställa rättsliga anspråk och göra kundutskick. Vill du inte att dina uppgifter ska användas för utskick från oss så kan du begära att den typen av behandling upphör, kontakta oss på telefon 090-250 00.

Hi5 kommer att dela vissa personuppgifter mellan de två Hi5 bolagen, samt Advania Sverige AB, för att kunna erbjuda samma service till dig från våra samtliga kontor. I vissa fall kan det vara nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till företag och organisationer som Hi5 samarbetar med, inom eller utanför EU/EES. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter om så krävs enligt lag.

Så här samlar vi in och lagrar uppgifterna

Personuppgifterna samlas in genom exempelvis avtal, mejl, webb och telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras och uppdateras med information från offentliga register. Personuppgifterna kan komma att överföras inom Hi5 och Advania Sverige AB. Personuppgifterna lagras inom EU/EES.

Dina uppgifter lagras bara så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra våra avtal mot dig, alternativt så länge som det krävs att vi lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Vi lagrar även dina personuppgifter som du lämnat till oss för att vi ska kunna ge dig pris på tjänster, lösningar eller produkter. Dessa uppgifter raderas efter ett år. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling.

Dina rättigheter till uppgifterna

När dina personuppgifter behandlas har du i enlighet med dataskyddsförordningen ett antal rättigheter, de så kallade Registrerades rättigheter. Det är i Hi5 intresse att i möjlig mån möta dessa utifrån begäran. Rättigheterna lyder enligt följande:

  • Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över de personuppgiftsbehandlingar som utförs.
  • Du har rätt att begär att få dina personuppgifter rättade om de av någon anledning skulle vara felaktiga.
  • Du har rätt att begära radering av dina uppgifter i den utsträckning det överensstämmer rådande lagstiftning och ingångna avtal.
  • Du har rätt att begära att behandlingen begränsas vilket innebär att de endast får behandlas.
  • Du har rätt få veta vilka personuppgifter som hanteras samt få tillgång till dessa genom registerutdrag.
  • Du har rätt att invända mot behandling, vilket innebär att du har rätt till att motsätta att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering.
  • När behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Om du har frågor, funderingar eller klagomål rörande personuppgiftsbehandlingar ber vi dig kontakta Hi5s och Advanias gemensamma dataskyddsorganisation på gdpr@advania.se

Om du önskar att lämna en begäran, ber vid dig skriftligen ange din begäran, namn samt i förekommande fall ditt kundnummer. Vidare ber vi dig att underteckna begäran och skicka den till följande adress:

5 High Innovations AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Pendelgatan 2
904 22 Umeå

Vill du veta mer?

Image

Jonas Forsberg

Innesäljare, Kvalitetssamordnare, Säkerhetssamordnare, Miljösamordnare, Arbetsmiljösamordnare

090-250 10

Skicka epost