Om våra ledningssystem

Ledningssystemens omfattning

Vi arbetar efter tydliga riktlinjer för att styra och följa upp det systematiska arbetet inom områdena kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö, och våra ledningssystem är certifierade för respektive standard enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001.

Våra ledningssystem omfattar hela koncernen (5 High Innovations AB och 5 High Innovations Norrbotten AB) och täcker bolagens samtliga arbetsprocesser, all information och alla IT-stöd som nyttjas inom företagen och inom ramen för avtalade åtaganden mot våra kunder.

Ständig förbättring

Ledningssystemen ska vara hjälpmedel i verksamheten för att kunna nå uppsatta mål samt upprätthålla och följa fastställda policys, arbetsprocesser och rutiner samt verktyg för att aktivt bidra till koncernens arbete med ständiga förbättringar.

Vi arbetar strategiskt med alla våra intressenter. Det innebär att vi utvärderar våra leverantörer regelbundet och premierar de som kan visa på ett systematiskt ledningssystemsarbete på dessa områden.

Vill du veta mer?

Image

Jonas Forsberg

Innesäljare, Kvalitetssamordnare, Säkerhetssamordnare, Miljösamordnare, Arbetsmiljösamordnare

090-250 10

Skicka epost

BLOG | DRIFTINFO | SUPPORT |