Kvalitetspolicy

Vårt erbjudande ska stödja din verksamhet

Hi5 AB skall med en aktiv och affärsorienterad organisation, anpassad till kraven från marknaden, arbeta med att förbättra våra kunders nytta av IT och att vara ett aktivt stöd i utvecklingen av deras verksamhet. Vår verksamhet och vårt utbud ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi hela tiden ökar värdet av vårt kunderbjudande.

Varje medarbetare som agerar i Hi5s namn, skall säkerställa att alla uppdrag genomförs till en jämn och hög kvalitet för våra kunder och övriga intressenter. Tjänsterna skall överensstämma med kundens förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar.

Vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov genom att vara lyhörda och ha en kontinuerlig dialog med våra kunder. Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden vara den bästa leverantören med tjänster som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Kontinuerlig kommunikation

Vi ska genom en ständig dialog ställa kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva, och vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare och ge dem tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder. Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och en kontinuerlig strävan efter att uppnå ökad kundtillfredsställelse.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer. Det huvudsakliga målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta, och det är våra kunder och övriga intressenter som skall ha den största behållningen av att vi tillämpar ett kvalitetsledningssystem.

Nyckelorden i vårt kvalitetsarbete är:

  • Att sätta kunderna i centrum och eftersträva långsiktiga kundrelationer
  • Att ha fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras
  • Att ha en öppen och rak kommunikation och motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst
  • Att basera beslut på fakta
  • Att arbeta med processer
  • Att agera utifrån principerna tillfredsställa kundernas uttalade och outtalade förväntningar genom att arbeta efter 0-felsprincipen och eftersträva 100 % nöjda kunder.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och vårt ledningssystem och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå. De kvalitetssystem som tillämpas inom företaget ska uppfylla krav i enlighet med ISO 9001.

Niklas Tiger, VD

Vill du veta mer?

Image

Jonas Forsberg

Innesäljare, Kvalitetssamordnare, Säkerhetssamordnare, Miljösamordnare, Arbetsmiljösamordnare

090-250 10

Skicka epost