Arbetsmiljöpolicy

Hållbarhet och hälsa i fokus

ISO-certifieringsmärkeFör oss på Hi5 AB är en god arbetsmiljö mycket viktig och ett prioriterat område där vi löpande ska analysera arbetsmiljön för att förbättra den.

VD är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och för att följa upp beslutade arbetsmiljöåtgärder.

Medarbetarna först

På Hi5 är vi övertygande om att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång. Endast genom en väl genomtänkt och tydlig personalpolitik kommer Hi5 att ha en verksamhet som är långsiktigt hållbar och hälsosam för alla medarbetare och övriga intressenter. Hi5s personalpolitik bygger på ett positivt synsätt på medarbetarna då vi tror att det ligger i människans natur att, både på arbetet och fritiden, vara aktiv, att vilja ta ansvar, att engagera sig och att vilja påverka sin livssituation för att utvecklas och bli uppskattad. Med dessa värderingar som grund anser vi att det finns goda förutsättningar att skapa en god arbetstillfredsställelse, trivsel i arbetet, trygghet i anställningen och framförallt en långsiktig utveckling av medarbetarna.

Hälsans trefaldighet

Hi5s arbetsmiljöarbete kan delas upp i tre delar: Den fysiska arbetsmiljön där vi arbetar för att skapa en god och säker fysisk arbetsmiljö med riktlinjer och rutiner som förhindrar arbetsskador och tillbud men även underlättar arbetet med ergonomi och arbetsmiljöronder. Den psykosociala arbetsmiljön där vi arbetar för medarbetarnas välbefinnande och vidtar åtgärder som underlättar för var och en att utföra arbetet på bästa sätt. Öppenhet, delaktighet och en god kamratanda är grundförutsättningar i detta arbete, där vi aktivt främjar friskvård, förebygger ohälsosam stress, motverkar diskriminering och främjar en jämlik arbetsplats. Den organisatoriska arbetsmiljön där vi eftersträvar att arbetet inte ska påverka privatlivet negativt och att chefer och medarbetare ska vara kunniga i det förebyggande arbetet för en frisk och trygg arbetsplats. I detta ingår också att vi endast i undantagsfall förlägger arbete till obekväma tider på dygnet, och att övertidsarbete ska ske med restriktivitet.

Alla arbetsuppgifter skall utföras enligt gällande lagar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt interna arbetsmiljöföreskrifter. Utöver företagets övergripande ansvar i arbetsmiljöfrågor skall varje anställd i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det är varje medarbetares ansvar att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med ISO 45001.

Niklas Tiger, VD

Vill du veta mer?

Image

Niklas Tiger

CXO Advania Hi5

090-250 19

0730-601219

Skicka epost